Instrukcja obsługi BIP

Instrukcja

Instrukcja użytkownika systemu BIP
SPIS TREŚCI
1. Informacje o biuletynie ....................................................................................................................3
1.1. Mapa serwisu .........................................................................................................................................3
1.2. Redakcja biuletynu ..................................................................................................................................4
1.3. Słownik skrótów......................................................................................................................................4
1.4. Historia zmian..........................................................................................................................................5
1.5. Statystyka odwiedzin...............................................................................................................................6
2. Menu Podmiotowe...........................................................................................................................6
2.1. Nazwa instytucji ......................................................................................................................................6
2.2. Struktura organizacyjna...........................................................................................................................7
2.3. Dokumenty..............................................................................................................................................8
2.4 Jednostki organizacyjne..........................................................................................................................10
2.5. Lista osób...............................................................................................................................................11
2.6. Oferty pracy...........................................................................................................................................12
2.7. Oświadczenia majątkowe......................................................................................................................14
2.8. Zamówienia publiczne/przetargi...........................................................................................................15
2.9. Rejestry środowiskowe .........................................................................................................................16
3. Odnośniki funkcyjne.......................................................................................................................18
1. Informacje o biuletynie
1.1. Mapa serwisu - zawiera informacje o strukturze systemu BIP. Wszystkie elementy menu
uporządkowane są w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym hyperlinkiem do
opisywanej pozycji menu – Rys. 1.
Rys.1 – Mapa serwisu przedstawiona w postaci linków do pozycji menu
1.2. Redakcja biuletynu – zawiera podstawowe informacje o osobach upoważnionych do
redagowania informacji zawartych w systemie BIP. Element ten posiada wyszukiwarkę, za pomocą której
można odszukać poszczególnych redaktorów systemu – Rys. 2.
Rys.2 – Lista redaktorów BIP, wyszukiwarka
Aby wyszukać wybranego redaktora za pomocą wyszukiwarki, w pole „Szukaj” wystarczy wpisać
dowolną frazę opisującą dane redaktora, np. imię, nazwisko czy adres e-mail.
1.3. Słownik skrótów – zawiera opis skrótów i pojęć używanych w systemie. Element ten posiada
wyszukiwarkę, za pomocą której można odszukać poszczególny skrót – Rys. 3.
Rys.3 – Lista skrótów
Aby wyszukać wybrany skrót za pomocą wyszukiwarki, w pole „Szukaj” wystarczy wpisać dowolną
frazę opisującą skrót, np. część opisu skrótu lub sam skrót.
1.4. Historia zmian – element zawierający rejestr zmian wykonanych z poziomu panelu
administracyjnego systemu BIP. Umożliwia wyszukanie zdarzeń według osoby dokonującej zmian, typu
zdarzenia oraz daty wykonania zmiany. Rejestr zmian wykonywany jest automatycznie przez system i
administrator nie ma wpływu na zapisywane w nim informacje – Rys. 4.
Rys.4 – Historia zmian systemu BIP
Aby wyszukać wybrane zmiany za pomocą wyszukiwarki, należy odpowiednio wypełnić pola: typ
zdarzenia, imię i nazwisko oraz/i data od, data do. Wynik zostanie wyświetlony automatycznie po
wypełnieniu wybranych pól.
1.5. Statystyka odwiedzin – zawartość tej zakładki wyświetla statystykę odwiedzin strony BIP z
uwzględnieniem wszystkich pod-stron. Zawarte w statystyce odwiedzin informacje rejestrowane są
automatycznie przez system BIP. Zestawienie wyświetlane jest w postaci ilości odsłon oraz stosunku
procentowego ilości odwiedzin danej zakładki w stosunku do całości serwisu. Domyślny sposób
wyświetlania: od największej do najmniejszej ilości odwiedzin – Rys. 5.
Rys.5 – Statystyki odwiedzin BIP
2. Menu Podmiotowe
2.1. Nazwa instytucji – zawiera podstawowe informacje dotyczące jednostki administracyjnej, takie
jak dane teleadresowe, mapę z lokalizacją geograficzną jednostki oraz/i grafiki załączone przez
administratora biuletynu informacji publicznej – Rys. 6, Rys. 7.
Rys.6 – Dane teleadresowe jednostki
Rys.7 – Mapa lokalizacji
2.2. Struktura organizacyjna – zawiera hierarchiczną listę struktury organizacyjnej danej jednostki.
W celu uzyskania szczegółowych informacji o wybranej jednostce organizacyjnej należy wybrać z listy
odpowiedni link z nazwą wydziału. Zostanie wyświetlona informacja szczegółowa wydziału – Rys. 8.
Rys.8 – Szczegółowe dane wydziału
Element pozwala na wyświetlenie listy bieżących pracowników danej komórki organizacyjnej. W
tym celu należy rozwinąć przycisk 'Pracownicy'. Dodatkowo można uzyskać również informacje o
pracownikach archiwalnych danego wydziału – Rys. 9.
Rys.9 – Lista pracowników wydziału
2.3. Dokumenty – zawiera publikacje dokumentów wraz z załącznikami w postaci listy nagłówków.
Element posiada wyszukiwarkę dokumentów. Po rozwinięciu menu 'Szukaj dokumentów' można skorzystać
z kryteriów wyszukiwania, takich jak: tytuł dokumentu, znak, osoba wytwarzająca, data wytworzenia
dokumentu, stan dokumentu (aktualny, nieaktualny), wydział, dokładna data utworzenia dokumentu – Rys.
10.
Rys.10 – Lista dokumentów wraz z wyszukiwarką
W celu wyświetlenia zawartości dokumentu należy kliknąć w link zawierający jego nazwę –
wyświetlone zostaną szczegółowe informacje dotyczące dokumentu wraz z bezpośrednim odnośnikiem do
treści dołączonego pliku – Rys. 11.
Rys.11 – Szczegółowe dane dokumentu
2.4 Jednostki organizacyjne – zawiera publikacje informacji o jednostkach organizacyjnych
podmiotu prowadzącego BIP. Element zawiera dane teleadresowe jednostek organizacyjnych oraz rejestry
zmian, czyli informacje o zmianach dokonywanych w poszczególnych wpisach – Rys. 12.
Rys.12 – Informacje o jednostkach organizacyjnych
Szczegółowe informacje dotyczące jednostki można uzyskać wybierając link 'więcej informacji'.
Widok ten zawiera załączniki, informacje o pracownikach danej jednostki oraz listę dokumentów
opublikowanych przez jednostkę – Rys. 13.
Rys.13 – Szczegółowe informacje jednostki organizacyjnej
2.5. Lista osób – zawiera publikacje informacji o osobach pełniących funkcje publiczne w danej
jednostce prowadzącej BIP. Element pozwala na wyszukiwanie osób według kryteriów takich jak: imię i
nazwisko, stanowisko oraz kadencja – Rys. 14.
Rys.14 – Lista osób
W celu wyświetlenia szczegółowych informacji (w tym oświadczeń majątkowych) dotyczących
pracownika, należy kliknąć w link zawierający imię i nazwisko pracownika – Rys. 15.
Rys.15 – Szczegółowe dane pracownika jednostki
2.6. Oferty pracy – zawiera publikacje informacji o ofertach pracy na stanowiskach urzędniczych w
danej jednostce prowadzącej BIP. Element umożliwia wyszukiwanie ofert pracy według kryteriów takich jak:
wszystkie, aktualne, nieaktualne. Dodatkowo posiada funkcję wyszukiwania błyskawicznego według
podanej frazy – Rys. 16.
Rys.16 – Lista ofert pracy
Aby przejść do szczegółów wybranej oferty pracy należy kliknąć link z nazwą stanowiska.
Wyświetlone zostaną szczegóły oferty, będzie dostępna także lista wszystkich kandydatów ubiegających się
o pracę na danym stanowisku – Rys. 17.
Rys. 17 – Szczegóły wybranej oferty pracy
2.7. Oświadczenia majątkowe – zawiera publikacje informacji dotyczących oświadczeń
majątkowych osób pełniących funkcje publiczne w danej jednostce prowadzącej BIP. Element umożliwia
wyszukanie oświadczeń pracowników jednostki według kolejnych lat lub kadencji – Rys. 18.
Rys.18 – Filtrowanie oświadczeń majątkowych
Oświadczenia majątkowe każdego pracownika dostępne są również w informacjach o osobach
zatrudnionych w jednostce – Rys. 19.
Rys.19 – Widok oświadczeń majątkowych w liście osób
W celu wyświetlenia treści oświadczenia majątkowego należy wybrać odpowiedni link z listy dostępnych
oświadczeń.
2.8. Zamówienia publiczne/przetargi – zawiera publikacje informacji o zamówieniach
publicznych prowadzonych w danej jednostce prowadzącej BIP. Element pozwala na wyszukiwanie
przetargów na podstawie kryteriów takich jak: przedział czasu lub stan przetargu (aktualne, wszystkie,
archiwalne, unieważnione, rozstrzygnięte). Element ten pozwala na tzw. wyszukiwanie błyskawiczne –
przetargi wyszukiwane są na podstawie podanej frazy. W celu wyświetlenia szczegółowych informacji o
przetargu należy wybrać link zawierający tytuł zamówienia publicznego – Rys. 20.
Rys.20 – Lista przetargów
2.9. Rejestry środowiskowe – zawiera publikacje informacji o środowisku (zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22.09.2010r w sprawie wzoru oraz zawartości i układu
publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego
ochronie). Element posiada wyszukiwarkę rejestrów środowiskowych. Wyszukiwanie może odbywać się
według kryteriów takich jak: numer karty, rodzaj dokumentu, temat dokumentu, znak sprawy oraz filtr dat
– Rys. 21.
Rys.21 – Filtr/wyszukiwanie kart rejestrów środowiskowych
Kryteria wyszukiwania 'Rodzaj dokumentu' i 'Temat dokumentu' dostępne są z list rozwijanych – Rys. 22.
Rys.22 – Wyszukiwanie słownikowe rejestrów środowiskowych
Rys.23 – Wyszukiwanie słownikowe rejestrów środowiskowych c.d.
W celu wyświetlenia treści rejestru środowiskowego należy wybrać link zawierający nazwę rejestru
– Rys. 24.
Rys. 24 – Lista rejestrów do wyboru
3. Odnośniki funkcyjne
ikona umożliwia odsłuchanie treści zamieszczonych na stronie przy pomocy wbudowanego
syntezatora mowy
wydruk bieżącej zawartości strony
zapis bieżącego widoku strony do pliku *.pdf
zmiana wielkości wyświetlanej czcionki
włączanie/wyłączanie wysokiego kontrastu
opcja przejścia do strony głównej systemu BIP (strona domowa)
formularz kontaktowy (kontakt)
informacje dla niepełnosprawnych (niepełnosprawni)
ostatnio dodane dokumenty (ostatnio dodane)
najczęściej oglądane dokumenty lub zakładki (najczęściej oglądane)
System umożliwia również wyszukiwanie treści na stronie z wyborem odpowiedniego filtru
(dokumenty, jednostki, przetargi, oferty pracy oraz oświadczenia).
System umożliwia wyszukiwanie zaawansowane z wyszczególnieniem kategorii: dokumenty,
przetargi, oferty pracy, osoby, jednostki organizacyjne – Rys. 25.
Rys.25 – Wyszukiwanie zaawansowane
System posiada panel administracyjny, pozwalający na zarządzanie publikowaną treścią serwisu.
Odnośnik do strony www.bip.gov.pl zawierającej informacje dotyczące systemu BIP.